ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก (intranasal steroids)

ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก (intranasal steroids) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่ที่เยื่อบุจมูกได้ดี และมีผลต่อทั่วร่างกายต่ำ ได้เริ่มมีการนำยาสเตีรอยด์พ่นจมูกมาใช้รักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (allergic rhinitis) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974

กลไกในการออกฤทธิ์
ยาสเตียรอยด์ออกฤทธิ์โดยควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน เมื่อพ่นยาสเตียรอยด์เข้าไปในโพรงจมูก ยาสเตียรอยด์จะผ่านเข้าไปในเซลล์ แล้วไปจับกับตัวรับสเตียรอยด์ แล้วเข้าไปนิวเคลียสของเซลล์ และมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีน โดยยับยั้งเซลล์ และการสร้าง และการหลั่งสารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก จะลดปริมาณของเซลล์ที่เกี่ยวกับการอักเสบของเยื่อบุจมูก ทำให้ยับยั้งปฏิกิริยาการอักเสบภูมิแพ้ทั้งระยะแรก (early-phase reaction) และระยะหลัง (late-phase reaction) และปฏิกิริยาที่เยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น (nasal hyperresponsiveness) มากกว่าปกติ

การเลือกใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่
1. ราคา โดยยาสเตียรอยด์พ่นจมูกชนิดใหม่ๆ มักจะมีราคาแพงกว่ายาสเตียรอยด์พ่นจมูกชนิดเก่า ซึ่งควรเลือกยาสเตียรอยด์พ่นจมูกให้เหมาะกับเศรษฐานะของผู้ป่วยด้วย

2. อัตราเสี่ยงหรือความปลอดภัย เช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์, ให้นมบุตร, สูงอายุ, โรคตับ, โรคไต ตัวแปรที่วัดความปลอดภัยของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกชนิดหนึ่งคือ ปริมาณของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกชนิดที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตน้อย ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก ชนิดที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตมาก

2.1 ผู้ป่วยตั้งครรภ์ จากการแบ่งประเภทของยาตามความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อน ตามประกาศขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) พบว่ายาสเตียรอยด์พ่นจมูกทุกชนิด จัดอยู่ใน category C ทั้งหมด ยกเว้น budesonide ซึ่งจัดอยู่ใน Category B ดังนั้น ถ้าหญิงตั้งครรภ์ต้องการจะใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก ก็ควรเลือก budesonide

2.2 หญิงให้นมบุตร ยังไม่ทราบแน่นอนว่ายาสเตียรอยด์พ่นจมูก หลั่งออกมาทางน้ำนม มากน้อยเพียงใด แนะนำให้ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกได้ในการรักษา แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

2.3 ผู้ป่วยสูงอายุ, โรคตับ, โรคไต ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกมีการดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตต่ำ จึงสามารถใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกได้อย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคตับ หรือไต

3. ประโยชน์ (ประสิทธิภาพ) จากแนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ที่ได้แนะนำการใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกในการลดอาการต่างๆ ทางจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกแต่ละชนิดในการจับกับตัวรับสเตียรอยด์ พบว่า FF จับกับตัวรับสเตียรอยด์ได้ดีสูงสุด รองลงมาคือ MF, FP, BDP, CIC, BUD และ TAA ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ พบว่ายาสเตียรอยด์พ่นจมูกแต่ละชนิดนั้น ไม่มีความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่า ประสิทธิภาพทางคลินิกของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกนั้น ไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกแต่ละชนิดในการจับกับตัวรับสเตียรอยด์ แต่เพียงอย่างเดียว

4. ความร่วมมือในการใช้ยา และความชอบของผู้ป่วย ปัญหาของยาที่ไหลออกมาจากโพรงจมูก (nose run out) หรือไหลลงคอ (throat run down) เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความร่วมมือและความชอบในการใช้ยาของผู้ป่วย ถ้าปริมาตรของยาสเตียรอยด์ที่พ่นเข้าไปในโพรงจมูกน้อย ก็จะมีปัญหาดังกล่าวน้อยปริมาตรของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกต่อการพ่น 1 ครั้ง จึงเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างยาสเตียรอยด์พ่นจมูกทั้ง 7 ชนิด พบว่า BUD และ FF มีปริมาตรของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกต่อการพ่น 1 ครั้งน้อยที่สุด (รูปที่ 3) จึงน่าจะทำให้เกิดปัญหาของยาที่ไหลออกจากโพรงจมูกหรือไหลลงคอน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับยาสเตียรอยด์พ่นจมูกชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นสารที่เติมลงไปในขวดของยาสเตียรอยด์พ่นจมูก ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยชอบหรือไม่ชอบใช้ยาแต่ละชนิดด้วยสารดังกล่าวอาจระคายเคืองเยื่อบุจมูก และทำให้เยื่อบุจมูกแห้ง หรือมีกลิ่น หรือทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีรสแปลกๆในคอ

5. การตัดสินใจ และประสบการณ์ของแพทย์ หรือเภสัชกรในการใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกแต่ละชนิด ซึ่งถ้าเป็นที่โรงพยาบาล อาจขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการรักษาของผู้ป่วยด้วย เช่น ใช้สิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), ประกันสังคม หรือ กรมบัญชีกลาง ซึ่งยาสเตียรอยด์พ่นจมูกที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มี 2 ชนิด คือ FF และ BUD

6. ข้อบ่งชี้ และอายุของผู้ป่วยที่ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกได้รับการรับรองให้ใช้ได้ ซึ่งข้อบ่งชี้ของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยให้การรับรอง มักจะคล้ายๆกัน คือ ใช้ในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (seasonal and perennial allergic rhinitis) แต่จะมีข้อบ่งชี้ปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกบางชนิด มีข้อบ่งชี้ให้ใช้ได้ในโรคริดสีดวงจมูก (BDP, BUD, MF), โรคเยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ (FF) และโรคไซนัสอักเสบ (MF)

You may also like

ปัญหาการขาดแคลนถ่านหินและคลื่นความร้อนจุดชนวนอำนาจของอินเดีย

โรงงานสินค้าวิศวกรรมของศูนย์การค้า Sandeep Mall ติดกับกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ต้องเผชิญกับการไฟฟ้าดับหลายครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว

ใช่จริงๆขนของเจ้านี้ รถรับจ้าง รถ6ล้อรับจ้างจุฬาลงกรณ์

ใช่จริงๆขนของเจ้านี้ รถรับจ้าง รถ6ล้อรับจ้างจุฬาลงกรณ์ ความไว้วางใจต่อ รถหกล้อรับจ้างขนของจุฬาลงกรณ์ อยู่ที่ความเชื่อใจว่าคุณต้องการใช้บริการ รถรับจ้างขนย้ายบ้านขนย้ายรถมอเตอร์ไซค์ ขนย้ายตู้เย็น ขนย้ายเครื่องซักผ้า ขนย้ายสัตว์เลี้ยง คนย้ายหอพัก คอนโด เรียกใช้รถรับจ้างที่มีมากกว่าหกล้อได้เช่น เช่นรถสิบล้อรถคอกรับจ้าง รถกระบะตู้ทึบรับจ้าง รถ back home up รับจ้าง...

สาธารณูปโภคผลักดันการเติบโตของแผงโซลาร์เซลล์บนชั้นดาดฟ้า

หนึ่งในความตื่นเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ Lynn Krell และสามีของเธอได้รับหลังจากพวกเขาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของ Hattiesburg รัฐ Mississippi ที่บ้านกำลังเฝ้าดูมิเตอร์ไฟฟ้าของพวกเขาทำงานถอยหลังเนื่องจากยูทิลิตี้ของพวกเขาให้เครดิตกับพลังงานส่วนเกินที่พวกเขาขายกลับไปที่กริด

รถรับจ้างขนของ รถ 6 ล้อรับจ้างขนของแพร่ เลือกใช้บริการ แล้วแต่ความต้องการ

รถรับจ้างขนของ รถ 6 ล้อรับจ้างขนของแพร่ เลือกใช้บริการ แล้วแต่ความต้องการ รถ 6 ล้อรับจ้างภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ที่รับขนย้ายบ้าน รับจ้างขนของ ขนย้ายสินค้า ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ขนย้ายเครื่องจักร ย้ายบ้าน ย้ายหอ ขนเครื่องจักร และขนสินค้าทั่วไป ปัจจุบันมีหลายบริษัท ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกใช้บริการ...

Back to Top